Commissariaat voor de Media
Hoge Naarderweg 78
1217 AH Hilversum
Postbus 1426
1200 BK Hilversum
tel: 035-7737700, fax: 035-7737799
e-mail: cvdm@cvdm.nl
website: www.cvdm.nl

Het Commissariaat is opgericht op 1 januari 1988, tegelijk met de invoering van de Mediawet. Als zelfstandig bestuursorgaan staat het tussen politiek en omroepen. Het Commissariaat staat onder leiding van een college van drie commissarissen die worden benoemd door de minister van OCW. De benoeming is voor een periode van vijf jaar. Daarna is eenmaal herbenoeming mogelijk voor opnieuw vijf jaar. Het Commissariaat neemt zijn besluiten onafhankelijk van het ministerie van OCW, maar is wel verantwoording schuldig aan de minister. Met hem en zijn ambtelijke staf is regelmatig overleg en afstemming. Over belangrijke beleidszaken worden ook omroepen en andere betrokkenen geconsulteerd. Het Commissariaat wordt gefinancierd uit de Mediabegroting en uit de toezichtkosten die commerciële omroepinstellingen verschuldigd zijn.

Het Commissariaat ziet toe op de naleving van de Mediawet, de Wet op de vaste boekenprijs en de daarop gebaseerde regels. Met behulp van richtlijnen en beleidsregels schrijft het Commissariaat voor hoe het wettelijk kader in de praktijk moet worden ingevuld. Vervolgens houdt het Commissariaat -achteraf- toezicht op het naleven van de regels. Concrete taken zijn benoemd in het takenoverzicht. Het externe magazine CoMedia geeft informatie over beleid en besluiten van het Commissariaat.

Het college bestaat uit prof. mr. Madeleine de Cock Buning (commissaris), drs. Eric Eljon (commissaris).


Raad voor Cultuur
R.J. Schimmelpennincklaan 3
2517 JN Den Haag
Postbus 61243
2506 AE Den Haag
tel: 070-3106686, fax: 070-3614727
e-mail algemeen: info@cultuur.nl
e-mail secretaris commissie film (drs. Anita Németh): anita.nemeth@cultuur.nl
e-mail secretaris commissie media (J. Visser): jaap.visser@cultuur.nl
website: www.cultuur.nl

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering op het gebied van kunst, cultuur en media. De Raad adviseert zowel gevraagd als ongevraagd over het cultuurbeleid in Nederland. Meestal brengt de Raad advies uit op aanvraag van de minister van OCW. Eens in de vier jaar adviseert de Raad de minister over de meerjarige rijksgesubsidieerde culturele instellingen. Zie bijvoorbeeld het in mei 2008 uitgebrachte advies Basisinfrastructuur 1.0. Het advies is niet bindend; de minister beslist uiteindelijk welke instellingen in aanmerking komen voor subsidie.

Een ander belangrijk advies is het Vooradvies waarin de Raad de lijnen voor het cultuurbeleid uitzet. Zie het advies Innoveren, Participeren! Agenda Cultuurbeleid en Culturele Basisinfrastructuur (mei 2007).

Raad
De Raad voor Cultuur bestaat uit negen leden. Zij zijn afkomstig uit de culturele sector, de media en de wetenschap. De leden zijn geselecteerd vanwege hun brede inhoudelijke deskundigheid op het gebied van cultuurbeleid. Zij worden voor vier jaar benoemd op voorstel van een onafhankelijke benoemingscommissie.

Sectoren en commissies
De Raad heeft per sector commissies ingesteld. De commissies houden zich bezig met het voorbereiden van adviezen over sectorspecifieke onderwerpen. Ook volgen zij de rijksgesubsidieerde culturele instellingen en bereiden het advies voor over de subsidiering van deze instellingen. Elke commissie heeft een eigen secretaris. Na openbare werving selecteert de Raadde commissieleden op basis van hun deskundigheid in een bepaalde sector of in een bepaald aandachtsgebied.

De minister van OCW benoemt de commissieleden op voordracht van de Raad voor een periode van twee jaar. Deze periode kan éénmaal worden verlengd. Bij specifieke onderwerpen kan de Raad ook gebruik maken van externe adviseurs.

Samenstelling commissie Film
Leden: Bruno Felix, secretaris: drs. Anita Németh.


Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)
Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst
Binnenhof 19
2513 AA Den Haag
Postbus 20009
2500 EA Den Haag
tel: 070-3564000, fax: 070-3564680

Dienst Publiek en Communicatie
Buitenhof 34
Postbus 20006
2500 EA Den Haag
tel: 070-3564249, fax: 070-3641743
website: www.publiekencommunicatie.nl

De RVD staat als onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken de minister-president terzijde bij de voorlichtingstaken die voortvloeien uit zijn centrale coördinerende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De coördinatie van het algemeen regeringsbeleid heeft een inhoudelijk aspect en een woordvoeringsaspect. Beoogd worden een adequate ambtelijke ondersteuning van de minister-president (in zijn coördinerende rol) en het optimaal uitvoeren van de woordvoering van de minister-president, de ministerraad en de leden van het Koninklijk Huis.

De woordvoering van de minister-president over het algemeen regeringsbeleid is één van de taken van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Het voorbereiden en begeleiden van publieke optredens van de minister-president, evenals het beheren en onderhouden van websites over de minister-president, het ministerie van Algemene Zaken, het regeringsbeleid en het Koninklijk Huis, maken deel uit van de activiteiten
van de RVD.

De RVD verzorgt ook de voorlichting en woordvoering over het Koninklijk Huis en is onder meer belast met het publicitair voorbereiden en begeleiden van openbare
optredens van leden van het Koninklijk Huis en het verstrekken van informatie daarover.

De RVD zorgt tevens voor de coördinatie van het algemeen communicatiebeleid,
waarbij onderscheid wordt gemaakt in het ontwikkelen, het coördineren en het
uitvoeren van het gemeenschappelijke communicatiebeleid. Hierbij is een
belangrijke rol weggelegd voor de Voorlichtingsraad (VoRa). De VoRa is het
interdepartementale adviesorgaan van de minister-president en de Ministerraad op het terrein van de overheidscommunicatie. De RVD vervult het voorzitterschap van de VoRa. De RVD treedt ook op als opdrachtgever namens de VoRa voor het beheer van de gemeenschappelijke infrastructuur voor de pers- en publieksvoorlichting.

De dienst Publiek en Communicatie is het kennis- en expertisecentrum voor de overheidscommunicatie. De Dienst combineert de directe deskundigheid op verschillende communicatieterreinen, zoals publieksvoorlichting, media-inkoop/ advies, communicatieonderzoek, middelenadvies, communicatieadvies, campagne
management en kennistransfer.

Kortingen en voordelen voor NBF-leden

Leden hebben recht op kortingsregelingen bij verzekeraars, bioscopen en nog veel meer partijen. Zo verdien je binnen korte tijd je contributie terug!

▶ Lees verder

Voorjaarsoverleg bespreekt rol Filmfonds en Raad voor Cultuur

Ook dit jaar is Het Ketelhuis in de hoofdstad weer het decor van het Voorjaarsoverleg, de ...

▶ Lees verder

 

VACATURE: Bureaucoördinator (0,6 fte)

Wij zoeken versterking!

▶ Lees verder

 

Blijf op de hoogte

NBF op Twitter | Flickr | LinkedIn | Facebook