(Post-)HBO
Van de vele HBO-opleidingen met onderwijs op audiovisueel gebied noemen we er een aantal.

Academie voor Kunst en Vormgeving/St. Joost - Avans Hogeschool
Contact: Rene Bosma, coördinator AV-vormgeving/ Animatie
Beukenlaan 1
4834 CR Breda
Postbus 90116
4800 RA Breda
tel: 076-5250302, fax: 076-5250305
mobiel: 06-41240351
e-mail: r.bosma@avans.nl
website: www.avanimatie.blogspot.com

AKV|St. Joost (HBO) biedt in Breda en ’s-Hertogenbosch een selecte voltijd bacheloropleiding van vier jaar. Er zijn twee opleidingen: Beeldende Kunst (BA fine-art) en Vormgeving (BA-design). De opleiding Vormgeving kent meerdere specialisaties waaronder AV-vormgeving en Animatie. AV vormgeving kenmerkt zich door een documentair vertrekpunt. AKV|St.Joost kiest voor zijn major animatie het uitgangspunt van de onafhankelijke animator. Daarmee wordt de beste voorwaarde geschapen voor een zelfstandige beroepsuitoefening, maar ook voor eventuele andere functies in het werkveld.

In het propedeusejaar maakt de student kennis met de specialisaties. Het onderwijsprogramma concentreert zich vooral op het leren kijken en verbeelden.
Dit gebeurt door middel van theoretische studie en uiteenlopende praktijkopdrachten. De eerste zes maanden volgen alle nieuwe studenten hetzelfde programma, dat bestaat uit praktijkvakken, theorievakken, werkplaatsinstructies en excursies. Om een keuze voor een major te kunnen maken, bezoekt de student vakklassen en krijg hij of zij informatie door middel van hoorcolleges. Zo ontdekken ze samen met de docenten wat voor hen de beste richting is.

De brede oriëntatie die de propedeuse kenmerkt, blijft ook in het tweede semester belangrijk. Nu worden er, afhankelijk van de keuze die je hebt gemaakt, ook specifieke zwaartepunten gelegd op het gebied van de Autonome Beeldende Kunst of een van de majors binnen de opleiding Vormgeving. Vormgeving heeft twee uitstroomprofielen: Visuele Communicatie (met de majors grafische vormgeving, illustratie, fotografie, audiovisuele vormgeving, animatie en interactie ontwerpen) en Ruimtelijk Ontwerp (met major ruimtelijk ontwerp en de afstudeerdifferentiatie keramiek).

Als de studie het eerste jaar goed verlopen is, krijgt de student een getuigschrift voor de propedeuse en kan de studie vervolgd worden in de opleidingen Autonome Beeldende Kunst of Vormgeving.


Binger Filmlab
Nieuwezijds Voorburgwal 4-10
1012 RZ Amsterdam
tel: 020-5309630, fax: 020-5309631
e-mail: info@binger.nl
website: www.binger.nl

Het Binger is een internationaal filmlab in Amsterdam, waar getalenteerde filmprofessionals een project ontwikkelen in de inspirerende omgeving van collega-filmmakers onder begeleiding van gerenommeerde experts. Naast het intensieve hoofdprogramma voor schrijvers, regisseurs, script editors en producenten is er een Binger à la Carte Programma met kortere masterclasses en workshops voor filmprofessionals. Binger heeft een sterke binding met de nationale en internationale filmindustrie.


Gerrit Rietveld Academie
Afdeling VAV (Voorheen AudioVisueel)
Frederik Roeskestraat 96
1076 ED Amsterdam
tel: 020 – 5711600, fax: 020 – 5711654
website: www.gerritrietveldacademie.nl‎

Binnen de afdeling VAV (Voorheen AudioVisueel) wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het bewegende beeld. Tegelijkertijd wordt er op deze afdeling ook getekend, geschilderd en sculpturen en installaties gemaakt. Bij VAV wordt er namelijk gewerkt vanuit het geloof in de samenhang tussen de verschillende disciplines. Een filmmaker die schildert en tekent maakt over het algemeen andere films en bewegende beelden en omgekeerd.
Binnen de verschillende disciplines staan de ontwikkeling van de ideevorming voorop evenals het beeldend vermogen en het vermogen om conceptueel te denken. Een eigenzinnige houding en het experiment worden gestimuleerd, enerzijds door middel van opdrachten, anderzijds vanuit de ontwikkeling van het individu. Buiten de opdrachten die worden gegeven zijn ook projecten binnen en buiten de school van belang als oefening in samenwerking, organisatie en confrontatie met de buitenwereld. Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Fine Arts (BFA) voeren.


Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Faculteit Media
Oudenoord 700, 3513 EX Utrecht
Telefoon: 030-2091209
e-mail: ssc@hku.nl
website: www.hku.nl

Binnen het onderwijsbeleid van de faculteit KMT staat de ontwikkeling van studenten tot jonge professionals in media, muziek, ICT en nieuwe media centraal. De KMT-professional werkt vanuit een beeldend, muzikaal of kunsttechnisch perspectief.

De opleiding leert de technologie op de juiste manier in te zetten en in groepsverband projectmatig te werken. Het afstuderen vereist een pakket van kennis en vaardigheden, afgestemd op de productiemethoden en –processen van het mediawerkveld.
De faculteit heeft zeer goede contacten binnen het beroepsveld in binnen- en buitenland.

Voor een volledig overzicht van de opleidingen die de Faculteit Kunst, Media & Technologie biedt, verwijzen wij u naar de website www.hku.nl.


Nederlandse Filmacademie
Markenplein 1
1101 MV Amsterdam
tel: 020-5277333, fax: 020-5277344
e-mail: filmacademie@ahk.nl
website: www.filmacademie.nl

De Nederlandse Filmacademie (NFA) is in Nederland de enig erkende vierjarige HBO dagopleiding die onder­wijs verzorgt in de afzonderlijke audiovisuele disciplines. De NFA kent acht studierichtingen: productie, scenario, regie fictie en regie documentaire, interactieve media/visual effects (IMVFX), camera/licht, production design, sound design en montage. De academie leidt studenten op om op een hoog professioneel niveau aan het werk te gaan bij film-, televisie- en interactieve multimediaproducties. Het onderwijs richt zich op de creatieve, vakinhoudelijke, de technische en de artistieke ontwikkeling van de student. De relatie met de beroepspraktijk is intensief en er wordt veel les gegeven door gastdocenten: filmmakers uit de praktijk.

Studenten worden na een selectie voor een specifieke studierichting aangenomen. Voor iedere richting is slechts een beperkt aantal plaatsen beschik­baar. Het eerste jaar is een algemeen jaar en bevat vooral een brede oriëntering op het film/AV-vak. Aan het einde van het eerste jaar concentreert de student zich op de gekozen studierichting. Theorie- en praktijkonderwijs wisselen elkaar af. In het derde jaar wordt onder meer gewerkt aan de derdejaars productie en loopt men stage. Het vierde jaar staat in het teken van de eindexamenpro­ductie.

Aanmelding en selectie:
Jaarlijks vinden in december en januari voorlichtingsdagen plaats. Studieleiders, docenten en studenten geven dan specifieke informatie over de verschillende studierichtingen. Raadpleeg de website voor de actuele data. Eénmaal per jaar wordt er een selectieprocedure gehouden.


Wetenschappelijk

Universiteit Utrecht (UU)
Faculteit Geesteswetenschappen
Departement Media- en Cultuurwetenschappen
Muntstraat 2A
3512 EV Utrecht
tel: 030-2536125
email: OnderwijssecretariaatMCW.gw@uu.nl
website: https://www.uu.nl/bachelors/media-en-cultuur

Communicatie- en informatiewetenschappen
De driejarige bacheloropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen leidt je op tot communicatie-onderzoeker vanuit het perspectief van verschillende media: communicatie met taal, met film of televisie, en met nieuwe media. Daarbij komen cultuurfilosofische, historische en psychologische aspecten van communicatie aan de orde. Onderwerpen worden bekeken vanuit verschillende invalshoeken. Door een vergelijkend perspectief leer je wat de mogelijkheden en beperkingen van verschillende informatiedragers zijn. De opleiding houdt zich bezig met actuele vraagstukken zoals ‘hoe komen lezers tot een representatie van de informatie in de tekst en hoe verloopt het mestproductie proces?’, ‘veranderen internet en e-mail de manier waarop  we communiceren?’ en ‘wat gebeurt er als we een aantal opeenvolgende beelden dan wel taaluitingen interpreteren?’. Naast de theorie komt ook de praktijk aan bod.

Het bachelordiploma geeft je toegang tot een masterprogramma, dat afhankelijk van je keuze nog één of twee jaar duurt. De masterprogramma´s bereiden je voor op een wetenschappelijke, educatieve of andere professionele carrière. Als je de masterfase succesvol hebt afgesloten, krijg je de titel Master of Arts (MA). De volgende masterprogramma’s sluiten aan op de bachelor: Communicatiestudies, Film- en Televisiewetenschap, Nieuwe Media en Digitale Cultuur en Interculturele communicatie.

Theater, Film en Televisiewetenschap

Tijdens de driejarige bacheloropleiding Theater, Film en Televisiewetenschap richt je je op de wetenschappelijke bestudering van theater, film en televisie en nieuwe media. Je bestudeert zowel traditionele vormen, maar ook de allernieuwste ontwikkelingen. Je houdt je in de opleiding bezig met de rol die deze verbeeldingsvormen spelen in onze cultuur en maatschappij. Je leert hoe media-uitingen in elkaar zitten en wat ze deden en doen met mens en maatschappij. Daarbij krijg je verschillende perspectieven aangereikt, bijvoorbeeld historische, psychologische, en meer filosofische en sociologische.

Het bachelordiploma geeft je toegang tot een masterprogramma. De masterprogramma’s bereiden je voor op een wetenschappelijke, educatieve of algemeen maatschappelijke carrière. Als je de masterfase succesvol hebt afgesloten, krijg je de titel Master of Arts (MA). Studenten met een bachelordiploma Theater-, film- en televisiewetenschap, Communicatie- en informatiewetenschap, Taal- en cultuurstudies en Liberal Arts and Sciences (met een duidelijk film- en televisiewetenschappelijk profiel) van de Universiteit Utrecht voldoen aan bovenstaande ingangseisen.

De volgende masterprogramma’s sluiten aan op de bachelor: Theaterwetenschap, Film- en Televisiewetenschap, Nieuwe Media en Digitale Cultuur, Kunstbeleid en -management, Cultuurgeschiedenis, Comparative Women’s Studies in Culture and Politics (1 jaar) en Media and Performance Studies (onderzoeksmaster, 2 jaar).


Universiteit van Amsterdam (UvA)
Opleiding Media en cultuur
Turfdraagsterpad 9
1012 XT Amsterdam
tel: 020-525 4962, fax: 020-5254599
e-mail: info-media-fgw@uva.nl
website: www.mediastudies.nl

Dagopleiding van drie jaar (bacheloropleiding). Na het eerste jaar (de propedeuse) kunnen studenten kiezen voor één van de drie aangeboden varianten:

* film en visuele cultuur
* nieuwe media en digitale cultuur
* televisie en populaire cultuur

In aansluiting op de driejarige bacheloropleiding kunnen studenten zich specialiseren in de aansluitende éénjarige master Media en Cultuur, waarbinnen drie trajecten te volgen zijn: Film Studies, Television Studies, Television and Cross-Media Culture.

Ook kunnen ze kiezen voor een duale master: ‘Preservation and Conservation of the Moving Image’ (selectieve master), Journalistiek en media (specialisaties Journalistiek en Research en redactie voor audiovisuele media) of ‘Redacteur/editor’ (selectieve master, variant Research en Redactie of variant Journalistiek) of de onderzoeksmasters Media Studies en Cultural Analysis (Engelstalig).


Universiteit van Groningen
Faculteit der Letteren
Oude Boteringestraat 34
9724 GK Groningen
tel: 050-3636078
e-mail: sec.acm@rug.nl
website: http://www.rug.nl/bachelors/arts-culture-and-media/

Bachelor Kunsten, Cultuur en Media
Kunsten, Cultuur en Media biedt je een basis om na je afstuderen op academisch niveau een zinvolle bijdrage te leveren aan de kunstwereld. Dat kan bij de overheid, in het onderwijs, in de media, of binnen de academische wereld. Ook kun je gaan werken bij een instelling waar kunst wordt gemaakt, gedistribueerd of vertoond. Waar je aan de slag gaat hangt samen met de specialisatie die je kiest. Je hebt de keuze uit Analyse & Kritiek (A&K), Kunsteducatie (KE) of Kunst, Beleid en Management (KBM). Je specialisatie beïnvloedt de manier waarop je met de kunsten omgaat, zowel tijdens als na je studie. Op welke kunstvorm jij je gaat concentreren, bepaal je door je keuze voor een kunstdiscipline: Literatuurwetenschap, Muziekwetenschap, Theaterwetenschap, Filmwetenschap of Beeldende Kunsten.*

Naast de vakken van je specialisatie en kunstdiscipline volg je met alle studenten samen ook overkoepelende vakken die gericht zijn op het verwerven van algemene kennis over de kunsten en cultuur. Zo kun je de inzichten uit de vakken van je specialisatie en kunstdiscipline in een groter geheel plaatsen. Daardoor krijg je een goed overzicht van de verschillende kanten van de kunsten.


Universiteit van Leiden

Faculteit Geesteswetenschappen
Van Wijkplaats 3 (kamer 002)
Postbus 9515
2300 RA Leiden
tel: 071-527 2251

e-mail: secrlw@hum.leidenuniv.nl
website: https://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/1901/film-en-literatuurwetenschap/

Wat maakt een roman boeiend of een horrorfilm spannend? Film en literatuur vertellen beide verhalen. Ze dienen vaak als inspiratiebron voor elkaar, zoals je ziet in boekverfilmingen. Maar wat maakt een medium eigenlijk onderscheidend?
Bij de opleiding Film- en literatuurwetenschap bestudeer je films en literatuur van Europa tot Afrika en van Hollywood tot Bollywood. Je zet ze in historisch perspectief en legt relaties met bijvoorbeeld theater en poëzie.

Nieuw
Sinds 2011 is het studieprogramma van de bacheloropleiding Literatuurwetenschap te volgen onder de opleiding Film- en literatuurwetenschap.


Willem de Kooning Academie
Hogeschool Rotterdam
Bezoekadressen: Blaak 10 en Wijnhaven 61, Rotterdam
Postadres: Postbus 1272, 3000 BG Rotterdam
tel: 010 794 4750
e-mail: dko@hr.nl
website: http://wdka.hro.nl/nl/

Op de Willem de Kooning Academie worden de richtingen Animatie en Audiovisuele Vormgeving aangeboden.

Animatie
Wij richten ons vooral op toegepaste animatie. Een sterk groeiende markt, met wijdverspreide toepassingen op allerlei platformen, waarin de vraag naar verbeelding van grote hoeveelheden data in simpel te “lezen” beelden enorm toeneemt. De eerste twee jaar van je studie bestaan vooral uit het ontwikkelen van basisvaardigheden. De tweede helft staat in het teken van professioneel animeren aan de hand van opdrachten binnen een toepassingsvorm, en je stage. Ook kun je op uitwisseling naar bijvoorbeeld Londen, Berlijn, Boston of Tokyo.

Audiovisuele Vormgeving
In de eerste zes kwartalen krijg je inzicht in wat het inhoud om zelfstandig of in een team audiovisuele producties te ontwikkelen. AV is een populair massamedium dat telkens nieuwe vormen aanneemt en zich in een razend tempo ontwikkelt. De audiovisuele media spelen een bepalende rol in informatievoorziening, educatie en entertainment, en in documentatie en archivering van ontwikkelingen in de samenleving. Voor je latere werkgebied is het van belang dat je onderzoek doet en het proces beheerst dat vooraf gaat aan het (filmisch) opnemen van materiaal. Je leert een product te ontwikkelen vanuit een script en een storyboard, het schrijven van een monoloog. In je latere beroep gebruik je deze onderdelen om te kunnen communiceren over je werkproces met de opdrachtgever en crew. Dit proces bevat onderzoek, ideeontwikkeling, pitch, planning en ontwerp, tussenevaluaties en afronding.


Kortingen en voordelen voor NBF-leden

Leden hebben recht op kortingsregelingen bij verzekeraars, bioscopen en nog veel meer partijen. Zo verdien je binnen korte tijd je contributie terug!

▶ Lees verder

Stemmen Gouden Kalveren

Kom je in aanmerking om te stemmen voor de Gouden Kalf Competitie 2020? Vergeet niet dat je je voor 31 mei aan moet ...

▶ Lees verder

 

VACATURE: Bureaucoördinator (0,6 fte)

Wij zoeken versterking!

▶ Lees verder

 

Blijf op de hoogte

NBF op Twitter | Flickr | LinkedIn | Facebook